مبانی

سلول های طبیعی با تغییرات ژنتیکی خاص تبدیل به سلول های سرطانی میگردند. از انجا که تغییرات ژنتیکی متفاوتی میتواند در افراد مختلف سرطان مشابه ای را ایجاد نمایند مبانی ژنتیکی در افراد مختلف میتواند متفاوت باشد. پرسشی که امروزه در پزشکی نوین مطرح میباشد این است که آیا میتوان یک روش درمانی یکسان را برای همه بیماران سرطانی اعمال نمود  یا بیماری سرطان از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و هر بیمار، درمان خاص خود را میطلبد؟ لذا از انجا که هیچ دو فردی از لحاظ ویژگی های ظاهری و ژنتیکی با یکدیگر شبیه نمیباشد.

علاوه بر این علوم جدید بیولوژی مولکولی بطور واضح نشان داده است که تغییرات اولیه سرطان درمولکول های بدن انسان سالها پیش از بروز علائم بالینی سرطان رخ میدهد.  این تغییرات به تغییرات سلولی بافتی و ارگانیک تبدیل میگردد.

در اکثر اوقات مبتلایان به سرطان در مراحل پایانی بیماری  بعلت احساس درد یا تغییرات اناتومیک به پزشک مراجعه نموده که این امر علاوه بر اینکه هزینه هنگفتی را به بیمار و سیستم سلامت کشور تحمیل مینماید، درمان سرطان را نیز بسیار دشوار و یا غیر ممکن میسازد.

در زمینه پزشکی شخصی سازی سرطان ، ما آزمایشات(ONCOASSAY)  را بر اساس پروفایل مولکولی تومور ، که بیماران و پزشکان آنها را قادر می سازد و از آنها پشتیبانی می کنند ، برای برنامه ریزی یک درمان شخصی برای بیمار سرطانی و نظارت بر موفقیتهای درمانی آنها ، توسعه داده ایم.

تشخیص شخصی سرطان پستان

این سنجش ها بر اساس مراحل بالینی طبقه بندی شده اند:

ONCOASSAY BREAST A (پیشگیری) : این روش برای تعیین خطر زنان در سرطان سینه طراحی شده است.

ONCOASSAY BREAST B : یک آزمایش ایمونوهیستوشیمیایی و ژنومیک برای توصیف دقیق تر سرطان پستان است.

انکواسی breast prI  مزایای خاص ایمونوهیستوشیمی را با رویکرد ژنتیکی توسط پروفایل ژن مبتنی بر qPCR ترکیب می کند.ارزیابی ایمونوهیستوشیمیایی بیومارکرهای پیش آگهی تا حدی به دلیل ماهیت نیمه کمی این فناوری محدود شده است.توانایی تعریف دقیق منبع سلولی سیگنالها در یک محیط سلولی اغلب ناهمگن از بافت تومور باعث ایجاد این نقطه ضعف می شود.یک مزیت بزرگ ایمونوهیستوشیمی به عنوان جزئی از سیستم ترکیبی انکواسی breast prI این واقعیت است که این نشانگرهای زیستی به صورت آینده نگر ارزیابی شده اند. انکواسی breast prI نه تنها فعالیت گروهی از تکثیر ، آپوپتوز و ژنهای مرتبط با گیرنده هورمون استروژن ، بلکه اندازه تومور و درگیری غدد لنفاوی را نیز در نظر می گیرد.

الگوریتم انکواسی breast prI  بر اساس کل 30 نشانگر بیولوژیکی مولکولی تکمیل شده توسط دو پیش آگهی بالینی ، یعنی اندازه تومور  (pT) و وضعیت غدد لنفاوی زیر بغل  (pN) است.در یک فرآیند دو مرحله ای ، مدل محاسباتی ما ابتدا فنوتیپ ذاتی تومور فردی را تعیین می کند (Luminal A, Luminal B, HER2/neu, Triple-negative/Basal-like).پس از آن ، خطر عود سرطان پستان برای آن فنوتیپ خاص تعیین می شود که پایه و اساس توسعه یک استراتژی درمانی شخصی است.تمام این اطلاعات در مزایای انکواسی خلاصه شده است.

براساس نسخه اصلی فوق از انکواسی breast ، آزمایش های تکمیلی (ONCOASSAY advanced I-III) ارائه خواهد شد. وابسته به مزایای انکواسی و زیرگروه سرطان پستان فردی (فنوتیپ ذاتی) آزمایش های تکمیلی اطلاعات مازاد ارزشمندی در مورد استراتژی درمانی بهینه فرد ارائه می دهند.تاموکسیفن تعدیل کننده گیرنده استروژن انتخابی به طور معمول برای درمان و پیشگیری از سرطان پستان گیرنده استروژن مثبت استفاده می شود.

مطالعات پیرامون تاموکسیفن نشان می دهد که بیش از نیمی از بیماران قبل از 5 سال توصیه شده ، درمان را قطع می کنند. تاموکسیفن توسط سیتوکروم P450 2D6 (CYP2D6) به شکل فعال تر آن متابولیزه می شود؛ کاهش فعالیت CYP2D6 ، چه با غیرفعال کردن پلی مورفیسم یا تداخلات دارویی ، می تواند غلظت متابولیت های فعال تاموکسیفن را کاهش دهد.

ONCOASSAY BREAST ADVANCED I : می تواند برای شناسایی بیمارانی که باید تحت درمان با تاموکسیفن قرار گرفته باشند و مبتنی بر درمان تاموکسیفن شخصی سازی شده اند مورد استفاده قرار گیرد.

ONCOASSAY BREAST ADVANCED II : برای بیماران HER2 + طراحی شده است تا 2مسیر گیرنده فاکتور رشد انسانی را تجزیه و تحلیل کند.

ONCOASSAY BREAST ADVANCED III : پاسخ به عوامل شیمی درمانی مختلف را تعیین می کند.

ONCOASSAY BREAST C : انکواسی C طراحی شده است برای نظارت بر روند درمان و مراقبت های بعد از درمان توسط بیوپسی مایع آزمایش خون غیر تهاجمی است که سلولهای توموری در گردش (CTCs) و قطعات DNA تومور را که از تومور اولیه و از مکانهای متاستاتیک در خون ریخته می شوند ، تشخیص می دهند. بیوپسیهای مایع از اهمیت بالایی برخوردار شده اند زیرا؛ مشخصات ژنتیکی تومورها می تواند بر چگونگی پاسخ آنها به یک درمان خاص تأثیر بگذارد.

بیوپسی های مایع این امکان را دارند که به پزشکان کمک کنند تا بیماری را معالجه کنند ، بیماران را براساس بهترین درمان و نظارت بر پاسخ درمانی و مکانیسم های مقاومت در تومورطبقه بندی میکند. بیوپسی مایع را می توان برای توصیف مولکولی تومور استفاده کرد و ماهیت غیر تهاجمی آن اجازه می دهد تا نمونه برداری مکرر انجام شود تا تغییرات ژنتیکی را در طول زمان بدون نیاز به بیوپسی بافت کنترل کند. ONCOASSAY BREAST C یک سنجش مبتنی بر گردش سلولهای توموری برای نظارت بر بیمار مبتلا به سرطان پستان در طول و بعد از درمان است.

ONCOASSAY BREAST D : یک روش شخصی است که برای بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک طراحی شده است. در این روش ، پروفایل مولکولی تومورهای متاستاتیک با تومور اصلی اصلی مقایسه می شود تا گزینه درمانی شخصی برای بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک تعیین شود. علاوه بر این ، به عنوان 5-FU یک عامل شیمی درمانی به طور گسترده ای مورد استفاده برای سرطان متاستاتیک است ، پروفایل مولکولی شخصی مرتبط با سمیت 5-FU توسط ONCOASSAY BREAST D انجام می شود.

مراحل

بر اساس مراحل مختلفی که یک فرد نسبت به سرطان میتواند قرار بگیرد انکواسی مخصوص همان مرحله میتواند در رابطه با پیشگیری و درمان موثر سرطان وی بسیار مفید واقع گردد:

تشخیص شخصی و درمان سرطان روده بزرگ

ONCOASSAY  COLON  A : این روش برای تعیین خطر سرطان روده بزرگ طراحی شده است.

ONCOASSAY  COLON  B : پیش بینی کننده خطر عود در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ مرحله II و حمایت از پزشکان در مورد کمک ایمنی و شیمی درمانی است.

ONCOASSAY COLON C : یک سنجش مبتنی بر گردش سلولهای توموری برای نظارت بر بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ در طول و بعد از درمان است.

ONCOASSAY  COLON D : یک روش شخصی است که برای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ متاستاتیک طراحی شده است.

 

تشخیص شخصی و درمان سرطان ریه

ONCOASSAY LUNG  A : این روش برای تعیین خطر ابتلا به سرطان ریه طراحی شده است.

ONCOASSAY  LUNG B : یک پشتیبانی از پزشکان در مورد کمک ایمنی و شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان ریه در مرحله اولیه میباشد.

ONCOASSA Y LUNG C : یک سنجش مبتنی بر گردش سلولهای توموری برای نظارت بر بیمار مبتلا به سرطان ریه در طول و بعد از درمان است.

ONCOASSAY  LUNG D : روشی شخصی است که برای بیماران مبتلا به سرطان ریه متاستاتیک طراحی شده است.

 

تشخیص شخصی و درمان ملانوم

Oncoassay SKIN : یک آزمایش تشخیصی است که بر اساس یک فن آوری جدید ژن برای توصیف دقیق تر ملانوما انجام می شود:

 • برای حمایت از شما و پزشکتان جهت برنامه ریزی یک درمان شخصی مناسب برای ملانوما.
 • برای جلوگیری از درمان غیر ضروری

سرطان تخمدان

سرطان تخمدان ممکن است باعث علائم و نشانه های مختلفی شود. در صورت شیوع بیماری، زنان احتمالاً دارای  نشانه هایی هستند که شایع ترین علائم شامل موارد زیر می باشد:

 • نفخ درد لگن یا شکم
 • تغییر در اشتها
 • علائم ادراری مانند تکرر ادرار
 • خستگی یا کمبود انرژی
 • تغییر در حرکات روده
 • حالت تهوع یا سو هاضمه

این علائم نیز معمولاً در اثر بیماریهای خوش خیم (غیر سرطانی) و سرطانهای اعضای  دیگر بدن ایجاد می شود. هنگامی که آنها در اثر ابتلا به سرطان تخمدان ایجاد می شوند ، مداوم هستند وحالت طبیعی تغییر می کند – به عنوان مثال ، شدیدترمی شوند.این علائم به احتمال زیاد توسط سایر شرایط ایجاد می شود ، و بیشتر آنها تقریباً به همان میزان در خانمهایی که مبتلا به سرطان تخمدان نیستند ، رخ می دهد. اما اگر بیش از 12 بار در ماه به این علائم مبتلا هستید ، به پزشک خود مراجعه کنید تا در صورت لزوم مشکل پیداودرمان شود.

علائم دیگر سرطان تخمدان می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • ناراحتی معده
 • کمردرد
 • درد هنگام رابطه جنسی
 • تغییر درعادت ماهیانه زن ، مانند خونریزی سنگین تر از خونریزی طبیعی یا نامنظم
 • تورم شکمی (شکم) با کاهش وزن

عوامل خطر سرطان تخمدان:

عواملی که احتمال ابتلا به بیماری مانند سرطان را تغییر می دهدتقریبا زیاد اند. سرطانهای مختلف عوامل خطر متفاوتی دارند. برخی از عوامل خطر مانند سیگار کشیدن قابل تغییر است ولی سن یا سابقه خانوادگی یک شخص ، نمی توانند تغییر کنند.

اما داشتن یک عامل خطر یا حتی بسیاری از آنها به معنای ابتلا به این بیماری نیست. و برخی از افرادی که به این بیماری مبتلا هستند ممکن است هیچ عامل خطر شناخته شده ای نداشته باشند. محققان چندین عامل خطر را کشف کرده اند که ممکن است شانس یک زن در ابتلا به سرطان تخمدان ها را افزایش دهد. این عوامل خطر برای سایر سرطانهای  رایج تخمدان اعمال نمی شود.

عواملی که خطر ابتلا به سرطان تخمدان را افزایش می دهد

افزایش سن:

خطر ابتلا به سرطان تخمدان با افزایش سن بیشتر می شود. سرطان تخمدان در زنان زیر40 سال نادر است. بیشتر سرطانهای تخمدان بعد از یائسگی ایجاد می شوند. نیمی از همه سرطان های تخمدان در زنان 63 سال یا بالاتر مشاهده می شود.

اضافه وزن یا چاق بودن:

چاقی بیش از حد با بسیاری از سرطان ها در ارتباط است. اطلاعات موجود برای خطر ابتلا به سرطان تخمدان و چاقی مشخص نیست. زنان چاق در معرض خطر بیشتری  قرار دارند وهم چنین چاقی ممکن است بر زنده ماندن زن مبتلا به سرطان تخمدان تأثیر بگذارد.

داشتن فرزند در سنین بالا یا حاملگی که با سقط مکرر می باشد:

زنانی که اولین بارداری خود را بعد از 35 سالگی تجربه می کنند یا هرگز بارداری را به مدت طولانی نگذرانده اند ، خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان تخمدان دارند.

مصرف هورمون درمانی بعد از یائسگی:

زنانی که پس از یائسگی از استروژن استفاده می کنند ، خطر ابتلا به سرطان تخمدان در انها افزایش می یابد. به نظر می رسد این خطر در زنانی که سالهاست به تنهایی (بدون پروژسترون) استروژن مصرف می کنند (حداقل 5 یا 10) بیشتر است. این افزایش خطر برای زنانی که هم استروژن و هم پروژسترون مصرف می کنند ، کمتر می باشد.

داشتن سابقه خانوادگی از سرطان تخمدان ، سرطان پستان یا سرطان روده بزرگ:

سرطان تخمدان می تواند در خانواده هااتفاق بیفتد .اگر مادر ، خواهر یا دختر شما مبتلا به سرطان تخمدان باشد ، خطر سرطان تخمدان در شما افزایش می یابد. افزایش خطر ابتلا به سرطان تخمدان نیز می تواند از طرف پدر شما باشد.

سابقه خانوادگی برخی دیگر از انواع سرطانها مانند سرطان روده بزرگ و سینه با افزایش خطر ابتلا به سرطان تخمدان مرتبط است. این امر به این دلیل است که این سرطانها می توانند در اثر جهش ارثی (تغییر) در ژنهای خاصی ایجاد شوند که باعث ایجاد سرطان خانوادگی شده و خطرابتلا به  سرطان تخمدان را افزایش می دهد.

ابتلا به سرطان خانوادگی:

حدود 5 تا 10٪ از سرطانهای تخمدان و بخشی از سندرمهای سرطان خانواده ناشی از تغییرات ارثی (جهش) در ژنهای خاص است.

سرطانهای ارثی پستان و تخمدان:

این سندرم با ریسک بالای سرطان سینه و همچنین تخمدان ، لوله فالوپی  و سرطانهای صفاقی اولیه مرتبط است. خطر برخی سرطانهای دیگر مانند سرطان لوزالمعده و سرطان پروستات نیز افزایش می یابد..در مقایسه ، خطر ابتلا به سرطان تخمدان برای زنان در جمعیت عمومی کمتر از 2٪ است.

سندرم هامارتوم:

 یک سندرم مادرزادی است و افراد در درجه اول مبتلا به مشکلات تیروئید ، سرطان تیروئید و سرطان پستان هستند. زنان همچنین در معرض ابتلا به سرطان رحم وتخمدان  قرار دارند. این بیماری در اثر تغییرات ارثی در ژن ایجاد می شود و ژنتیکی است.

سرطان روده ارثی:

زنان مبتلا به این بیماری خطر بسیار بالایی برای ابتلا به سرطان روده بزرگ دارند و همچنین  در معرض خطر ابتلا به سرطان رحم و سرطان تخمدان  قراردارند. . خطر ابتلا به سرطان تخمدان در زنان مبتلا به سرطان روده ارثی زیاد است.

سندرم پوتز- جگرز:

افراد مبتلا به این بیماری ژنتیکی نادر در نوجوانی دچار پولیپ معده و روده می شوند. آنها همچنین در معرض ابتلا به سرطان به ویژه سرطانهای دستگاه گوارش (مری ، معده ، روده کوچک ، روده بزرگ) هستند. زنان مبتلا به این سندرم خطر ابتلا به سرطان تخمدان ،و نوعی تومور به نام تومور بند ناف جنسی  دارند. این سندرم به دلیل جهش در ژن ایجاد می شود.

خدمات

انکواسی ( ONCOASSAY) یک بسته کامل مدیریت اختصاصی سرطان میباشد که با استفاده از روش های نوین سلولی، مولکولی و ژنتیکی در تمامی مراحل همراه و پشتیبان شما خواهد بود:

 • تعیین نمودن ریسک ابتلا به سرطان
 • مشخص نمودن ساختار ملکولی تومور
 • برنامه ریزى درمان اختصاصی هر فرد
 • مشاوره در زمینه داروهای اختصاصی وتهیه آنها
 • نظارت بر پاسخگویی به درمان
 • نظارت ومشاوره های بعد از درمان

دیدگاه

بر اسایس پژوهش های بالینی فراوان  و تحقیقات و تجربیات  چند دهه متخصصین  دیدگاه ما این است که:

 هر اندازه سرطان زودتر تشخیص داده شود درمان موثرتر صورت میپذیرد.

 • روند و مکانیسم اثر بیماری سرطان نیز در هیچ دو فردی بعلت تفاوت های مولکولی مشابه نمیباشد.
 • افراد مختلف دارای ریسک متفاوت نسبت به ابتلا به بیماری سرطان میباشند.
 • تشخیص و درمان بیماری سرطان در هر فرد مدیریت خاص وی را میطلبد
 • مشخصات مولکولی تومور میتواند اطلاعات بسیار سودمندی را در رابطه با درمان موثر آن و مدیریت سرطان ارائه دهد

اقدامات

هموطنان و بیماران عزیز و گرامی

 

تیم تخصصی ما با تجربۀ ده ها سال تحقیق در زمینۀ پزشکی سلولی و ملکولی با افتخار خدمت به تک تک بیماران با استفاده از شیوه های مدرن تکنولوژی پزشکی مدرن آمادگی خود را جهت تشخیص و معالجه اختصاصی سرطان و ارایۀ درمانهای منحصر به فرد را اعلام میدارد. اهداف ما را میتوان در چند نکته کاملأ اساسی زیرخلاصه نمود:

 • ارائه مناسب ترین درمان برای بیمار
 • جلوگیری از درمان بیش از حد نیاز
 • بهبود کیفیت زندگی بیمار
 • جلوگیری از ایجاد و بروز عوارض جانبی شیمی درمانی که زندگی طبیعی بیمار را دشوار نموده و حتی ادامۀ حیات او را به مخاطره خواهد انداخت .

با ارزوی سلامتی و تندرستی شما عزیزان

ICPM

Luise–Rainer-Str. 6–12
40235 Düsseldorf/Germany

Phone: +49-211–4477-3490
Fax: +49-211–4477-3499
E-Mail: info@icpm.center
Website: www.icpm.center
Networking (WhatsApp, Telegram): +49-152-22805939
Telegram Channel: https://t.me/ICPM_FARSI

آدرس و تلفن های تماس مطب :

تهران ، میدان اقدسیه ، ساختمان نارسیس ، طبقه اول ، واحد 104

021-26153138  

021-26109634

09334185949 (خانم آزاد)

09017506285 (خانم صادقی)

 

ساعت فعالیت مطب تهران :

شنبه الی پنجشنبه : نه صبح تا سه بعدازظهر

سه شنبه ها : دو بعدازظهر تا هشت شب

 

شماره تلفن های  دفتر تهران :

021-44924846

021-44924845